ALGEMENE VOORWAARDEN
van Praktijk Natuurgeneeskunde en Voeding bij Dieren, Le petit vernais, 18210 Bannegon – Frankrijk.

Artikel 1

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Diertherapeut Praktijk Natuurgeneeskunde en Voeding bij Dieren, Le petit vernais, 18210 Bannegon
– Frankrijk, ingeschreven/geregistreerd bij Chambre de commerce Bourges onder SIREN 892 561 713
– SIRET 892 561 713 00017 -BTW FR 548 925 617 13.

Diercliënt: dier dat voor advies of behandeling door de cliënt aan de diertherapeut wordt
aangeboden.

Cliënt: eigenaar of bezitter/aanbieder van een dier aan wie door de diertherapeut advies verleend
wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.

Advies: een gesprek of elektronisch mailverkeer van de diertherapeut met de cliënt, resulterend in
een behandelingsadvies ten behoeve van de diercliënt. Het advies is gebaseerd op de door de cliënt
verstrekte informatie, informatie behandelende dierenarts en/of analyse laboratorium.

Dienst: natuurgeneeskundig consult, voedingsadvies, combinatieadvies, middelen, workshops,
lezingen, e-books en online opleidingen

Behandeling: het analyseren van labo-uitslagen, het verstrekken van natuurgeneeskundige,
orthomoleculaire en/of andere natuurproducten alsmede het verlenen van enige andere diensten
waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van een cliënt dan wel de diercliënt in
een consult.

(Behandelings)overeenkomst: een overeenkomst conform het principe van een
inspanningsverbintenis waarbij de cliënt om een advies en/of behandeling verzoekt en de
diertherapeut dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van de diertherapeut om een behandeling
te starten waarbij de cliënt op welke wijze dan ook heeft aangegeven dit aanbod te (zullen)
accepteren.

Praktijkadres: de locatie van waaruit de praktijk van de diertherapeut wordt uitgeoefend.

Artikel 2
Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding/dienst, offerte en alle overeenkomsten tot
behandeling (met complementaire of natuurgeneeswijzen) voor dieren, diensten en/of levering van
zaken door Praktijk Natuurgeneeskunde en Voeding bij Dieren , tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk
anders overeengekomen.

Overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden gelden slecht voor de bij die overeenkomst
bepaalde gevallen, tenzij de afwijkingen in een volgende overeenkomst wederom schriftelijk worden
bevestigd.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de
diertherapeut, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig
van toepassing.

De diertherapeut en cliënt zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige cq. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

De diertherapeut geeft advies aan de cliënt vanuit het als zodanig opgegeven praktijkadres.

Artikel 3
Overeenkomst tot behandeling/dienst

Een overeenkomst tot behandeling/dienst komt tot stand en wordt rechtsgeldig zodra de
aanbieding van de diercliënt voor behandeling aan de diertherapeut door de cliënt wordt gevolgd
door een acceptatie voor behandeling door de diertherapeut. De aanbieding van de diercliënt kan
mondeling, telefonisch of schriftelijk geschieden.

Van acceptatie is sprake zodra de diertherapeut een aanvang neemt met het adviesgesprek of de
behandeling dan wel een datum en/of tijdstip voor het adviesgesprek of de behandeling heeft
bepaald, dan wel een toezegging heeft gedaan om het adviesgesprek of de behandeling op een nog
nader te overeen te komen tijdstip te zullen uitvoeren.

Er is eveneens sprake van een rechtsgeldige en bindende overeenkomst zodra de cliënt verzocht
heeft om de levering van zaken of diensten anders dan een adviesgesprek of behandeling en de
diertherapeut heeft toegezegd aan dit verzoek van de cliënt te zullen (gaan) voldoen.

Indien de aanbieder van een diercliënt niet beschikt over een schriftelijke volmacht van de cliënt,
is hij gehouden de verplichtingen uit deze overeenkomst na te komen ingeval de cliënt de volmacht
betwist.

Bevoegd tot de acceptatie van overeenkomsten zijn uitsluitend de diertherapeut en de schriftelijk
door hem aangewezen personen.

De diertherapeut heeft het recht om het sluiten van een (behandelings)overeenkomst ten aanzien
van een aangeboden diercliënt en/of de levering van bepaalde zaken en/of diensten te weigeren
en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen indien de diertherapeut van mening is dat
behandeling van de diercliënt geen, althans onvoldoende kans op succes heeft dan wel indien de
diertherapeut van mening is dat verdere behandeling niet in het belang van de diercliënt is.

In bijzondere gevallen kan de diertherapeut de acceptatie afhankelijk stellen van de voldoening
van een door hem bepaalde waarborgsom, bijvoorbeeld in de vorm van een aanbetaling van een
deel van de door de diertherapeut te maken kosten voor de behandeling/dienst dan wel
vooruitbetaling te verlangen van de te maken kosten.

De diertherapeut kan in door hem nader te bepalen gevallen stellen dat vooraf door de cliënt een
akkoordverklaring getekend moet worden voor de te verrichten behandeling/dienst en de daaraan
verbonden kosten en risico’s. De diertherapeut is te allen tijde gerechtigd bij deze akkoordverklaring
om het overleggen van een geldig identiteitsbewijs te vragen.

De (behandelings)overeenkomst verplicht de diertherapeut uitsluitend tot het leveren van een
adviesgesprek en/of behandeling/dienst met inachtneming van alle betrokken belangen. De
diertherapeut is evenwel niet verplicht tot enige specifieke behandeling/dienst noch tot het leveren
van enig vooraf bepaald en/of voorzien resultaat.

Er wordt rekening gehouden met wensen van de cliënt tenzij dat naar oordeel van de
diertherapeut niet bijdraagt tot een optimaal behandelingsresultaat of deze wens leidt tot verstoring
van de overige gang van zaken binnen de praktijk, dan wel in strijd is met wettelijke voorschriften.

Op uitdrukkelijke wens van de cliënt wordt het adviesgesprek en/of de behandeling/dienst
voortijdig beëindigd, mits de cliënt hierover tevoren met de diertherapeut overleg heeft gepleegd. In
dit overleg licht de diertherapeut de cliënt in over de mogelijke gevolgen van deze beëindiging.

Indien een (behandelings)overeenkomst eenzijdig wordt geannuleerd door de cliënt is deze
gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden, waaronder inbegrepen maar niet
uitsluitend: alle kosten van de voor de behandeling/dienst reeds gereserveerde: tijd, ruimtes,
apparatuur, zaken en/of door derden reeds gemaakte kosten ten behoeve van de cliënt en/of
diercliënt alsmede voor de behandeling/dienst reeds speciaal bestelde zaken.

De diertherapeut kan eenzijdig de (voortzetting van) (behandelings)overeenkomst annuleren
indien:
a. het vertrouwen tussen de diertherapeut en de cliënt op zo ernstige wijze is verstoord de
dat de diertherapeut geen werkbare situatie meer aanwezig acht;
b. de diertherapeut van mening is dat een (voortzetting van de) behandeling van haar
redelijkerwijs niet verlangd kan worden omdat er geen redelijke kans meer is op een beoogd
en/of gewenst resultaat;
c. de cliënt zal van een dergelijke beslissing zo spoedig mogelijk op de hoogte worden
gesteld. De cliënt blijft verplicht de tot dan toe gemaakte behandelingskosten te voldoen.

De diertherapeut heeft het recht bij het uitvoeren van de (behandelings)overeenkomst gebruik
te maken van derden, zonder dat dit eerst aan de cliënt hoeft te worden verteld.

Artikel 4
Adviesgesprek en behandeling

De diertherapeut adviseert de cliënt na een intake gesprek op basis van de door de cliënt
verstrekte informatie.

De diertherapeut zal het adviesgesprek en/of de behandeling naar beste inzicht en vermogen,
uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de complementaire en
natuurgeneeswijzen voor dieren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van het adviesgesprek en/of behandeling dit vereist,
heeft de diertherapeut het recht en de plicht (eveneens) te verwijzen naar een dierenarts of
specialist.

De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de diertherapeut aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van het adviesgesprek en/of de behandeling, tijdig en juist aan de diertherapeut
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van het adviesgesprek en/of behandeling benodigde
gegevens niet tijdig en/of juist aan de diertherapeut zijn of kunnen worden verstrekt, heeft de
diertherapeut het recht de uitvoering van het adviesgesprek en/of de behandeling op te schorten en
de extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.

De diertherapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat hij is uit gegaan
van door de cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor de diertherapeut kenbaar behoorde te zijn.

Indien is overeengekomen dat het adviesgesprek en/of de behandeling in fasen zal worden
uitgevoerd kan de diertherapeut de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase
behoren opschorten tot dat de cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase met de
diertherapeut heeft teruggekoppeld.

Artikel 5
Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip van een telefonisch consult
aanwezig te zijn dient hij de diertherapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Wijziging of annulering van een opdracht/dienst om welke redenen dan ook, behoeft schriftelijke
instemming van betreffende diertherapeut.

Indien de cliënt korter dan een etmaal (24 uur) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering
voor een behandeling aan de diertherapeut geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de
diertherapeut gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende telefonische afspraak aan de
cliënt in rekening te brengen.

Indien de cliënt korter dan 2 weken (14 dagen) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering
voor een online workshop/online opleiding/online lezing aan de diertherapeut geeft, dan wel
zodanig geen bericht geeft, is de diertherapeut gerechtigd om het honorarium voor de
desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Indien de cliënt korter dan 4 weken (28 dagen) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering
voor een online workshop/online opleiding/online lezing aan de diertherapeut geeft, is de
diertherapeut gerechtigd om 50 %van het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt
in rekening te brengen.

Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt de
in lid 2 van dit artikel bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste
voorafgaande gewone werkdag. Bij een gewone maandag gaat de termijn dus in om 18.00 uur op de
voorafgaande vrijdag.


Artikel 6
Tariefstelling

De overeenkomst verplicht de cliënt tot betaling conform de tarieven van de diertherapeut. Op
verzoek van de cliënt worden hem de tarieven voorafgaand aan een adviesgesprek of behandeling
toegezonden.

De tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend
zouden moeten worden.

Aan de cliënt kan op zijn verzoek vooraf een raming van de te verwachten kosten worden
verstrekt. Aan deze raming kunnen geen rechten worden ontleend aangezien het nadrukkelijk
slechts een schatting betreft.

Kostenramingen dienen door de diertherapeut en de cliënt te zijn voorzien van een schriftelijke
aantekening voor zijnde gezien en akkoord bevonden.

Kostenramingen omvatten uitsluitend de op deze raming specifiek vermelde adviesgesprekken,
behandelingen, diensten, middelen en/of natuurproducten. De kosten van vervolggesprekken,
nabehandelingen en/of onverwachte dan wel al dan niet voorzienbare complicaties zijn nimmer bij
een afgesproken dan wel geschatte prijs inbegrepen en komen altijd volledig voor rekening van de
cliënt.

Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de
samengestelde aanbieding. Noch geldt dit tarief automatisch voor nabestellingen van vergelijkbare
producten.

Het honorarium van de diertherapeut is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende
diensten, tenzij anders is overeengekomen.

Indien lonen en prijzen een wijziging ondergaan, is de diertherapeut gerechtigd het
overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen, tenzij daar vooraf schriftelijk andere
afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 7
Betaling

Betaling geschiedt vooraf door overschrijving op een door de diertherapeut aan te wijzen
bankrekening of na ontvangst factuur (na ontvangst dienst – advies – of middelen).

Een beroep op enige aftrek of schuldvergelijking zijdens de wederpartij is nimmer toegestaan. Van
dat recht wordt uitdrukkelijk afstand gedaan.

Afwijkende betalingsafspraken zijn uitsluitend bindend wanneer deze schriftelijk zijn
overeengekomen. Indien sprake is van een andere wijze van betaling, dient de betaling te
geschieden binnen de op de factuur aangegeven datum. Ingeval van een betalingsregeling worden
de door de diertherapeut bepaalde extra kosten bij cliënt in rekening gebracht.

Reclames op een zelfstandig onderdeel van een gespecificeerde factuur ontheffen cliënt nimmer
van zijn plicht tot betaling binnen de aangegeven tijd ten aanzien van de overige posten van de nota
6

Cliënt is automatisch in verzuim bij het verstrijken van de betalingstermijn zonder sommatie of in
gebrekenstelling.

Wanneer de rekening na vorenvermelde betalingstermijn nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is
gebleven, is de cliënt de diertherapeut een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de dan
geldende wettelijke rente.

In geval van buitengerechtelijke invordering is cliënt naast de hoofdsom en de rente de
gebruikelijke incassokosten verschuldigd.

In geval van gerechtelijke invordering, waaronder een faillissementsaanvragen, blijft de
wederpartij naast de gerechtelijke kosten, waaronder mede inbegrepen de advocaatkosten, tevens
rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

De diertherapeut is gerechtigd een voorschot ten bedrage van de volledige opdrachtsom als
vooruitbetaling te verlangen.

Betaling door een verzekeraar of een derde heeft kwijting tot gevolg voorzover de waarde van
die betaling overeenstemt met het bedrag van de vordering op cliënt.

Artikel 8
Verzuim en incasso

Indien binnen veertien dagen na de factuurdatum geen betaling is ontvangen door de
diertherapeut is de cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is in dit geval naast het verschuldigde
bedrag gehouden de wettelijke rente per maand te voldoen. De rente over het opeisbaar bedrag zal
worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het
volledige bedrag. Daarnaast is cliënt een bedrag van € 7,50 administratiekosten per aanmaning
verschuldigd. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van cliënt zijn de
vorderingen van de diertherapeut op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

Indien de cliënt ondanks aanmaningen niet tot betaling overgaat van het verschuldigde bedrag
vermeerderd met rente en administratiekosten, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte eveneens voor rekening van de cliënt. In ieder geval is de cliënt
incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief
zoals door de Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. De eventuele gemaakte
redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de cliënt.

Artikel 9
Vaststellen verschuldigdheid

Voor de bepaling van wat door of met betrekking tot de diercliënt aan de diertherapeut
verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de diertherapeut bepalend, zulks behoudens
tegenbewijs.

Bezwaren tegen de hoogte van het behandelingsbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.


Artikel 10
Aansprakelijkheid

De diertherapeut wijst elke aansprakelijkheid vanwege een mogelijke wanprestatie van de hand,
tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van de diertherapeut. Van opzet of
grove schuld is pas sprake indien cliënt dit aannemelijk heeft weten te maken.

Indien de diertherapeut op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn is deze aansprakelijkheid te allen
tijde beperkt tot het bedrag vermeld op de factuur cq het bedrag waarop de diertherapeut op grond
van zijn verzekering aanspraak kan maken. Aan cliënt zal op diens verzoek kosteloos een afschrift
van de betreffende verzekeringspolis ter beschikking worden gesteld.

Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten. Onder indirect schade is in ieder
geval maar niet uitsluitend begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
door (bedrijfs)stagnatie.

Artikel 11
Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van door de diertherapeut te leveren za(a)k(en) gaan over
op cliënt op het moment van aflevering van de zaken bij cliënt.

Artikel 12
Levering en levertijd

Levering van bestelde goederen geschiedt door het verzenden van die goederen naar het door de
cliënt opgegeven adres of afhaalpunt, tenzij anders overeengekomen. Vanaf het moment van
levering zijn de goederen voor risico van cliënt.

Levering/toezending geschiedt altijd onder doorberekening van de te maken verzendkosten.
Levering geschiedt alleen franco indien en voor zover door de diertherapeut wordt besloten.

Er worden altijd verzendkosten in rekening gebracht.

Postzendingen worden in principe zo spoedig mogelijk na betaling met UPS of KIALA verzonden
indien de artikelen op voorraad zijn.

De leveringstermijn wordt door de diertherapeut steeds bij benadering opgegeven en is niet
bindend. Overschrijding van de leveringstermijn brengt de diertherapeut niet in verzuim als bedoeld
in artikel 83 van het Boek 6 BW.

Adviesgesprekken worden in onderling overleg op afspraak ingeboekt, indien cliënt deze afspraak
niet kan nakomen en niet binnen 48 uur de afspraak verzet of annuleert, worden de kosten
doorberekend aan cliënt, tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht. Tevens behoudt de
diertherapeut zich het recht voor om de afspraak te verzetten en/of te annuleren.

Indien de door de diertherapeut geleverde goederen door Afnemer worden geretourneerd in
verband met een door cliënt onjuist gedane bestelling, is de diertherapeut gerechtigd de kosten
voor verzending en retournering aan cliënt door te berekenen


Artikel 13
Garantie

de diertherapeut geeft garantie op gekochte producten volgens de garantievoorwaarden van de
fabrikant.

de diertherapeut geeft geen garantie op een positief effect van de behandelingen.
Complementaire en natuurgeneeswijzen zijn nimmer een vervanging voor de reguliere
geneeskunde. Reguliere behandeling mag alleen gestaakt worden in overleg met de behandelende
dierenarts. Cliënt dient hier zelf verantwoording voor te nemen.

Cliënt is verplicht de goederen bij levering en in de mate waarin dit in de redelijkheid en/of
volgens gebruik van hem kan worden verlangd, te controleren. Gebreken aan de geleverde goederen
die bij deze controle vastgesteld zijn of hadden kunnen worden, dienen onverwijld doch uiterlijk
binnen vier dagen na leverdatum, onder nauwkeurige opgave van de aard van de gebreken aan de
diertherapeut schriftelijk te worden medegedeeld. Na het verstrijken van deze vier dagen na
leverdatum is cliënt gebonden.

Artikel 14
Overmacht

De diertherapeut en de cliënt zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij
daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun
rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorziend, waarop de diertherapeut geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de diertherapeut
niet in staat is de verplichtingen na te komen.

De diertherapeut heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de diertherapeut zijn verplichtingen had moeten
nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de
andere partij.

Voorzover de diertherapeut ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de diertherapeut
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk bij de cliënt in
rekening te brengen. De cliënt is gehouden deze rekening te voldoen als ware het een afzonderlijke
overeenkomst.


Artikel 15
Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de diertherapeut
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden
mede te verstrekken, en de diertherapeut zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel
door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de diertherapeut niet
gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van
de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16
Intellectuele eigendom

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de diertherapeut
zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

Alle informatie, kennis, adviezen, afbeeldingen, folders, technieken en/of ideeën vergaard en
ontwikkeld voor en/of toegepast bij de uitvoering van een offerte, overeenkomst, adviesgesprek of
levering na uitvoering van de opdracht, blijven het intellectueel eigendom van de diertherapeut.
Deze is te allen tijde gerechtigd vrijelijk over deze informatie te beschikken.

Alle door de diertherapeut voor het advies(gesprek), de behandeling en/of de levering van andere
diensten en zaken gebruikte hulpmiddelen, originele afschriften, (dier)cliëntkaarten en alle andere
bescheiden en /of informatiedragers die betrekking hebben op de diercliënt blijven te allen tijde
eigendom van de diertherapeut.

Cliënt kan op verzoek tegen vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van de in lid 2 van dit
artikel genoemde zaken.

De in lid 2 van dit artikel genoemde zaken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de
diertherapeut en de cliënt en mogen niet door cliënt zonder voorafgaande toestemming van de
diertherapeut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij
uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

De diertherapeut behoudt het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter
kennis van derden wordt gebracht.

De verstrekte blauwdrukken en stappenplannen in het 1-op-1 trainingsprogramma zijn uitsluitend
te gebruiken door de cliënt zelf. Deze mogen niet doorgegeven of aangeleerd worden aan derden.
De blauwdrukken en stappenplannen zijn de unieke methode en het gedachtengoed wat eigendom
is van Praktijk Natuurgeneeskunde en Voeding bij Dieren.


Artikel 17
Klachtenregeling

Cliënt is verplicht om door de diertherapeut te verrichten adviesgesprek, behandeling, te leveren
zaken en/of andere uit de (behandelings)overeenkomst voortvloeiende diensten onverwijld na
ontvangst of na uitvoering te controleren op direct constateerbare gebreken en/of
onvolkomenheden.

Klachten over de onder lid 1 van dit artikel genoemde door de diertherapeut verrichte
handelingen dient cliënt binnen 7 dagen nadat het gebrek en/of de onvolkomenheid aan de cliënt
kenbaar is geworden of had kunnen worden mondeling aan de diertherapeut kenbaar te maken en
vervolgens uiterlijk binnen 7 dagen nadat cliënt zijn klacht mondeling kenbaar heeft gemaakt te
worden gevolgd door zijn schriftelijke bevestiging van de klacht. Ingeval van overschrijding van een
van deze termijnen vervalt iedere aanspraak tegen de diertherapeut betreffende een gebrek of
onvolkomenheid.

Indien de diertherapeut de in lid 3 van dit artikel genoemde klacht gegrond acht heeft de
diertherapeut te allen tijde het recht en dient hij daartoe door cliënt in de gelegenheid te worden
gesteld om:
a. de prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten indien
zulks redelijkerwijs nog mogelijk is;
b. het gebrek of de onvolkomenheid alsnog weg te nemen dan wel een artikel of dienst te
leveren zonder dat gebrek of die onvolkomenheid indien zulks redelijkerwijs nog mogelijk is;
c. het door cliënt verschuldigde bedrag te crediteren onder teruggave van het artikel met dat
gebrek of die onvolkomenheid; zulks ter keuze van de diertherapeut.

Artikel 18
Geschillenregeling

Op alle (behandelings)overeenkomsten tussen de diertherapeut en cliënt is uitsluitend het Franse
recht van toepassing.

Indien een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de rechtbank, is de rechtbank van
het departement waarbinnen de diertherapeut gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van geschillen
kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de diertherapeut een geschil aan de volgens de
wet bevoegde rechter voor te leggen.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.